Gravestone: Baby Emma Shurett

References

  1. Gravestone: Baby Emma Shurett [S0025]